لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۵٫۱۷۱ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۹
  بازدید از این یادداشت : ۸۴۹

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  گفتگو با: یاور همدانی

   

  اشاره:

  احمد‌نيك‌طلب متخلص به ” ياورهمداني“ درسال۱۳۱۳ درهمدان درخانواده‌اي اهل فرهنگ وعرفان به دنياآمد. در۱۳ سالگي به سرودن شعرهمت‌گماشت.دوره متوسطه را درهمدان به اتمام رساندومدتي‌معلم بود تا اينكه درسال‌۱۳۲۷ به تهران آمد و رحل اقامت افكند.درهمين زمان دردانشكده علوم ارتباطات دوره روابط عمومي‌وروزنامه نگاري را گذراند .اولين شعر استاد درنشريه اميد ايران درسال ۱۳۳۰ چاپ شد. بعدها با همكاري مداوم ايشان با روزنامه ها ومجلات آن روز اشعارشان به‌چاپ مي‌رسيد.وي مدتها دبير” انجمن ادبي‌حافظ“ ، ‌دبيرشوراي شعر‌ستاد اقامه نماز‌،عضو شوراي شعرادب‌معاصر دراداره‌كل‌ارشاد استان تهران بوده ودرحال حاضر عضو شوراي شعر وزارت ارشاد مي باشد وهمچنان درانجمن هاي ادبي رفت وآمد دارد.
  ‌ازجمله قالب‌هاي‌شعري‌مورد استفاده ايشان مي‌توان به غزل ، قصيده ، مثنوي،دوبيتي،تركيب‌بند ،رباعي،ترانه ‌اشاره‌كرد. ترانه‌هاي محلي‌همداني او ضمن پخش دربرنامه‌هاي راديو ايران، به زبانهاي ديگر ترجمه شده‌است. آنچه‌ازآثار اين شاعرخوش قريحه برمي‌آيد اظهارعلاقه ايشان به همدان و‌كوه الوند است ، همچنان كه‌گويد:
  روزگاري گركشي ازسينه‌ي البرز پا ياورا ! يك ره مكش ازدامن الوند دست

  ويا درجاي ديگر چنين مي سرايد:

  به جان ياور اي جانانـه دلبــند كه با جان منت عمريسـت‌پيوند
  به‌كام ايام بادت گـركه يكـدم بيا‌سايـي به سايـه سار الــوند

  ازجمله‌آثار ياورهمداني مي‌توان به مثنوي ” سرودفردا“ ، ” تحشيه وتصحيح ديوان رفيق اصفهاني“ ،‌” تصحيح وتدوين ديوان ميرزارضي الدين‌آرتيماني“ و ... اشاره‌كرد‌كه اخيرا ديوان اشعار‌ايشان‌با عنوان « سايه‌سارالوند» توسط انتشارات سوره مهر منتشرشده است.
  روابط‌عمومي‌انتشارات سوره مهربه بهانه انتشارآخرين اثر اين شاعر،‌گفتگويي با ايشان صورت داده است‌كه مي‌خوانيد.

  استاد ‌اگر‌امكان دارد‌كمي‌از‌خودتان و از فعاليت هايتان بگوييد.
  بعد ازاينكه به تهران آمدم‌ دردبيرستان بامداد شروع به تدريس‌كردم .درهمين زمان بود‌كه به مجامع ادبي ازجمله به منزل يكي از هنرمندان يعني حاج ذبيح‌الله‌ملك‌پور را‌ه پيدا‌كردم.ايشان انجمن ادبي حافظ را تاسيس‌كرد وبنده‌دبيري آن را تا سال ۴۴ به‌عهده‌گرفتم .جلسات اين‌انجمن هرجمعه شب درمنزل ايشان برگزار مي شد.درضمن دبيري‌انجمن به‌مجامع ادبي ديگر مي‌رفتم. ازجمله در انجمن ادبي‌ايران درمحضر استاد ”محمد‌علي‌ناصح“ كه رئيس انجمن هم بود،بهره‌ها‌ بردم.يكي ديگرازاين انجمن ها ، انجمن ادبي صائب‌ بود كه با پشتكار وپايمردي ”خليل ساماني“ متخلص به ”موج“ اداره مي شد. اين‌انجمن هر‌ماه جزوه‌اي به نام ”باغ صائب“ چاپ مي‌كر‌د. ايشان ۲۲ سال اين جزوه را منتشر‌كرد واين جزوه هر ماه بين اعضاءپخش مي‌شد.ازجمله شعرهاي من هم درآن به چاپ مي رسيد.
  از‌مجامع ديگر مـي‌توان به ” انجمـن‌ادبي‌سعد“ معروف به ”كلبه‌سـعد“ ،‌ انجمن ادبي حكيم نظامي به رياست شادروان وحيدزاده متخلص به ” نسيم“ (فرزند ارشد زنده ياد وحيد دستگردي) و” انجمن‌ادبي‌شب‌هاي‌شيراز“ كه خيلي هم پربار بود ، اشاره‌كرد.

  ازچهره‌هاي شاخص امروز درعرصه‌ي ادبيات كداميك دراين انجمن‌ها حضورداشتند ؟
  ازجمله‌كساني‌كه من شاهد حضورآنها درانجمن هاي‌آن روز بودم مرحوم استاد ” مهرداد‌اوستا“ بود‌ كه ايشان دراكثر انجمن‌ها شركت مي‌كردند ، دوست ارجمندم مشفق كاشاني‌كه ايشان درحال حاضر‌سمت رياست شوراي شعر وزارت ارشاد را به عهده دارند ،گلبن، وجدي ،‌حسين‌بيضايي‌ادب، عبدالحسين ‌حقيقت، شهرياري‌مهر و بسياراستادان ديگر كه به خاطر نمي‌آورم.

  آقاي همداني هنوز هم به انجمن ها ومجامع ادبي رفت وآمد داريد؟
  بله ! من درحال حاضر در« انجمن‌ادبي‌اميركبير» ،« انجمن‌همداني‌هاي مقيم مركز» ،« انجمن‌گلستان سعدي» ،
  « بهار‌خاقاني» و« انجمن فراديد» كه به‌همت دوست عزيزم‌آقاي جيرودي اداره مي‌شود، حضوردارم.

  ازكدام شاعران تاثيرگرفته‌ايد؟
  ازبدو‌كار‌با‌شعر‌شاعران‌گذ‌شته مانوس بوده وهستم و بديهي‌است‌كه ازهمه‌ي‌آنها وبه ويژه ازحافظ وسعدي تاثيرگرفته‌ام‌.درغزليات‌ام‌تحت‌تاثير‌سبك‌عراقي‌وهندي‌بوده‌ام وازشاعران معاصر‌بيشتربا شعر‌استاداني‌‌چون ‌اميري فيروزكوهي ، رهي‌معيري ‌، رنجي‌تهراني مانوس بوده ام.

  چشم انداز شعر معاصرايران را چگونه مي‌بينديد؟
  من‌آينده‌ي‌خوبي را براي‌شعرمعاصر پيش بيني مي‌كنم؛ بخصوص‌بعد ‌از‌انقلاب ‌با تغيير‌وتحولات اجتماعي ‌و سياسي‌شعراي‌خيلي‌خوبي پابه اين عرصه‌‌گذاشته وتوانسته‌اند درحوزه‌ي ادبيات‌سالم وصحيح اوج وگستردگي خاصي‌پيداكنند‌. درحال‌حاضر مجامع‌ادبي‌متعدد ومراكزي چون‌‌حوزه‌هنري مي‌تواند برروي سير وتغيير وتحولات اين‌عرصه موثر واقع شوند .بديهي است‌كه‌در اين‌زمينه وجود‌جوانترها درآينده تاثير‌گذار‌خواهد بود.

  جناب نيك‌طلب باتوجه به اينكه دردودهه گذشته ادبيات ما به نوعي متاثر ازجنگ ووقايع مربوط به آن بوده فكر مي‌كنيد درسالهاي آينده با دوري ازاين مفاهيم‌ ، ماشاهد چه تغييراتي دراين حوزه باشيم ؟
  تاثيرانقلاب وجنگ چيزي نيست كه به راحتي به فراموشي سپرده شود.چرا كه درجاي جاي فرهنگ ما رخنه كرده وتاثير گذاربوده واين تاثيردرآينده نيزحفظ خواهد شد.تبيين وروشنگري زواياي روشن وتاريك دفاع مقدس درسينما،تصويرگري،عكس زياد است ولي بعضي از اين بخش هابه مرور كم رنگ خواهند شد.به نظر من ادبيات تنها بخشي است كه مي تواند زواياوگوشه هاي پرفراز ونشيب ومهيج جنگ ودفاع مقدس را بنماياند . ادبيات ما قسمتي از اين تحول است كه براي نسل آينده زنده وجاويد وعبرت انگيز خواهد بود.

  پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۵ ساعت ۹:۳۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت